Bao năm qua vẫn thế!

Tháng 12,tháng của chia ly! Như vậy để anh em thấy rằng biết đủ là đủ,đừng gắng gồng :laughing:
Thả vào đâyy một chiếc hàng đang nắm và nói nhỏ tôi nghe xem đang vui hay buồn vì nó
Tôi trước klf 30% dcl -7% chưa có ý định cắt lỗ lãi gì cả :smiley: