Bức xúc quá, đề nghị

Không làm được thì từ chức hết đi …

Ức chế quá

Tại sao không có ai len tiếng xin lỗi hay bảo vệ nhà đầu tư

1 Likes

Phiên nay là phiên giọt nước tràn ly, quá bức xúc