Chịu tác động kép, TNG báo doanh thu tháng 7 đi lùi

https://vietstock.vn/2021/08/chiu-tac-dong-kep-tng-bao-doanh-thu-thang-7-di-lui-737-883273.htm