Đt công

Ngày mai em ấy sẽ đi về đâu đây ??

VN tối nay thắng mai trần hết.