FLASH SALE ceo

E nhặt được ít giá flash sale của cụ nào?