Hot hot hot! múc gấp, múc khẩn trương, ngay và luôn cổ đất