Louis ôm anh quyết chăng

Vì sao con em nhà Qc Đại hiệp lại tím ngắt vậy.