Lựa chọn cuộc đời." Giàu sang hay nghèo khó.?"

Chọn lựa đúng chúng ta có thể giàu có và ngược laị.
Điển hình nhất bạn chọn TV2 10 năm trước giờ đã lãi hơn 50 lần.
Lựa chọn và kiên nhẫn chờ đợi phẩm chất cần có nhà đầu tư.
Hiện tại TV2 bị ảnh huong thị truong trong ngăn hạn nhưng dài hạn 10 năm nữa vẫn nguyên giá trị.
Lựa chọn do các ban.