Mở mua 22.06.2022

, ,

Phiên nay mở mua các cổ phiếu quá bán với 20-30% NAV như FCN, DXG, LPB,…

Lý do: các cổ phiếu rơi vào trạng thái quá bán thay vì các cổ phiếu đang ở kênh trên là do vừa qua khi thị trường điều chỉnh giảm điểm về vùng đáy cũ 1165-1170 điểm, các cổ phiếu kênh trên đã hút tiền tốt, ngắn hạn cần thời gian điều chỉnh và tích lũy trở lại, bản chất các cổ phiếu kênh trên là cổ phiếu mạnh của thị trường tuy nhiên khi thị trường có dấu hiệu tạo 2 đáy, tại vùng 1170 điểm, thì dòng tiền ưu tiên hơn các cổ phiếu giảm sâu, các cổ phiếu quá bán, thực ra phải đợi tiền vào chúng ta mới tính được, mới đưa ra được kế hoạch và khi có dấu hiệu tiền vào là chúng ta chủ động ngay kế hoạch giao dịch. Còn các cổ phiếu kênh trên thông thường sẽ tăng trở lại khi các cổ phiếu rơi vào trạng thái quá bán hiện tại đã hồi phục đủ, có nghĩa dòng tiền ngắn hạn luân chuyển từ các cổ phiếu bắt đáy sang các cổ phiếu kênh trên…Linh hoạt trong giai đoạn này !