Múc tẹt ga đi

Càng chỉnh càng múc
Càng đỏ càng múc
Càng Rung lắc càng múc
Càng …,

Múc đi… còn nhìn rì

Xúc chưa

Múc đỏ bán tím

Cứ nhìn BSR mà múc

GVR múc

Hôm lay cái diệt long bi ơi đừng sợ