Thị trường điều chỉnh ngắn hạn?

VNindex đã tăng liên tục 6 phiên, nhưng Vol có dấu hiệu giảm dần.
Tín hiệu cho việc điều chỉnh sắp tới.
Tuy nhiên, theo em đây là nhịp điều chỉnh ngắn hạn, cơ hội gom hàng trước khi Thị trường Uptrend.
Thao các bác khi đó dòng nào sẽ lead đầu tiên?