***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 11/6/2021

***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 11/6/2021 ( Updating 10h:00’, 10h:15’, 10h:30’, 11h:30’, 15h:30’)

https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. 2(?) trở nên bỏ qua, hoặc tham gia hạn chế.’

  • Tabay Robot V1.4: AAA 15.8, AMS 10.5?, BMP 57?, C32 25.5?, FRT 25.7?, GDT 50.9?, HT1 15.6, HVH 10, JVC 4.46???, KLB 26?, LSS 10.4, LTG 36.5, NLG 38.4, OGC 6.05?, QNS 39.3, SKG 11.3, TDT 11.3?, TTF 6.6??, TTH 3.3???, VJC 112.8?,

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.5: ABB 21.3?, APH 62?, CTG 49.6, GEG 16?, HBC 14.8, KSB 27.6, NAB 20.8?, NHA 27.6, NT2 19.35?, PLC 25.7?, PSH 28.2?, PVL 3.7???, TCB 50.1, VGT 16.7?,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.6: AAS 11?, BCE 11.45, BVB 22.1?, BVS 26.6?, DCL 43??, DQC 19.4?, EVF 12.1?, GIL 57.6??, GVR 28.4, HCM 37.5?, HDB 32.7, HPG 51.6, KSH 2.7???, MBB 37.75, MSB 26.9?, NAF 28.3?, NTL 25.95, QCG 7.57??, ROS 6.62???, SHS 36.4?, TIP 41.3, TVB 15.2?, VCB 100.5?, VHM 103.8?, VRE 31,

https://www.stock.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.9: AFX 13.8, BCG 13, BMI 31.75, BSR 18.1?, BVH 55.9, CCL 13.05, CDN 27.2, CRC 9.35??, DGW 120, DXP 15.2, FIT 13.8??, FPT 81.3, FTS 27.05?, HU4 15.6?, HUT 7.1?, IJC 30.95?, MSN 103?, NTC 196, OCB 29.7?, SSB 39.5?, TCI 12.9?, TDC 19.8, TNG 22.3, VHE 11.8?, VNB 18.2,

https://www.future.tabaysystem.com

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.index.tabaysystem.com

  • Lưu ý: 2(?) trở lên có thể bỏ qua, rủi ro, nhiều kháng cự. Nhà đầu tư tham khảo thêm danh mục Chân Sóng Trung Hạn được cập nhật ngày gần nhất.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

https://facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn

Ảnh: Hải Phòng