Việt Nam ghi nhận tăng trưởng GDP 5,22% trong quý 4/2021

Việt Nam ghi nhận tăng trưởng GDP 5,22% trong quý 4/2021

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP của Việt Nam tăng 5,22% trong quý 4, dẫn đến tăng trưởng cả năm đạt 2,58% (quý 1: +4,65%; quý 2: +6,61%; quý 3: -6,02%; quý 4: +5,22% ). GDP tăng mạnh trong quý 4/2021 trong bối cảnh (1) Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và (2) Tốc độ tiêm chủng nhanh của Việt Nam (68% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ).

Cả 3 khu vực chính của nền kinh tế đều phục hồi mạnh trong quý 4/2021:

*** Khu vực nông/lâm/ngư nghiệp** (quý 3: +1,20%; quý 4: +3,16%; cả năm 2021: +2,9%).

*** Khu vực công nghiệp & xây dựng** (quý 3: -5,49%; quý 4: +5,61%; cả năm 2021: +4,05%). Đáng chú ý, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo - động lực tăng trưởng chính của toàn nền kinh tế - tăng 7,96% trong quý 4/2021 (quý 4 giảm 4,09%), dẫn đến tăng trưởng cả năm đạt 6,37%.

*** Khu vực dịch vụ** (quý 3: -8,57%; quý 4: +5,42%; 2021: +1,22%). Khu vực dịch vụ phục hồi nhờ một số ngành bao gồm y tế/ hoạt động trợ giúp xã hội (quý 4: +92,66%; 2021: +42,75%), hoạt động tài chính/ngân hàng/bảo hiểm (quý 4: +11,23%; 2021: +9,42%) , thông tin/truyền thông (quý 4: +8,09%, 2021: +5,97%) và bán buôn/bán lẻ (quý 4: +4,88%, 2021: -0,21%). Tuy nhiên, một số ngành dịch vụ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch, bao gồm dịch vụ lưu trú/ăn uống (quý 4: - 15,33%; 2021: -20,81%), dịch vụ hành chính hỗ trợ (quý 4: -15,01%, 2021: -14,72%), nghệ thuật/vui chơi/ giải trí (quý 4: -3,66%, 2021: -10,58%)

Một số các chỉ số kinh tế khác cũng tiếp tục đà phục hồi trong tháng 12

  • Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 4,6% so với tháng trước (MoM) và 1,1% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Tổng doanh thu bán lẻ năm 2021 giảm 3,8% YoY (cả năm 2020 tăng 1,7%), nếu loại trừ yếu tố giá giảm 6,2% (cả năm 2020 giảm 3,0%)

  • Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 12 tăng 8,7% YoY, trong đó, chỉ số IIP của ngành sản xuất tăng 10,9% YoY. Trong năm 2021, IIP tăng 4,8% YoY (cả năm 2020 tăng 3,4%) với IIP của ngành sản xuất tăng 6,0% YoY (cả năm 2020 tăng 4,9%).

  • Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt đạt 34,5 tỷ USD (+24,8% YoY) và 31,9 tỷ USD (+14,6% YoY), dẫn đến thặng dư thương mại đạt 2,6 tỷ USD trong tháng 12. Trong năm 2021, kim ngạch xuất khẩu tăng 19,0% YoY lên 336,3 tỷ USD trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng 26,5% YoY lên 332,3 tỷ USD, dẫn đến thặng dư thương mại đạt 4,0 tỷ USD (cả năm 2020 đạt 19,9 tỷ USD).

  • Vốn FDI đăng ký và giải ngân lần lượt tăng mạnh 72,0% MoM và 35,4% MoM, lên 4,7 tỷ USD và 2,6 tỷ USD trong tháng 12. Trong năm 2021, tổng vốn FDI giải ngân giảm nhẹ 1,2% YoY đạt 19,7 tỷ USD; tuy nhiên, vốn FDI cam kết tăng 9,2% YoY lên 31,2 tỷ USD.

  • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tăng nhẹ 0,18% MoM và tăng 1,81% YoY (tháng 11 tăng 2,0% YoY) do giá xăng dầu và học phí giảm. Lạm phát bình quân tăng 1,84% YoY trong năm 2021 - mức thấp nhất kể từ năm 2016.
    Tổng hợp

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Zalô: 097.522.8813