VN đến vùng điều chỉnh mạnh.hàng lướt trend tăng DCM,NVB,VOS.hàng kết đáy BID,TPB