VNH - Cổ phiếu ngành thuỷ sản - Múc thôi

VNH - Cổ phiếu giá rẻ hiện chưa tăng. Đang vùng đáy.

VNH - Không mua giá này thì mua giá nào chứ.

VNH - Sang tháng sẽ chạy.