5 Cổ Phiếu Đầu Tư Công Hấp Dẫn?

Mọi người tham khảo 5 cổ phiếu này cho Q4/2021
BCC, HT1, PLC, KSB, CII