9/7/2024 Đồng Kì Hạn Tháng 9 : Chờ đợi trước buổi điều trần của chủ tịch FED!

9/7/2024
Đồng Kì Hạn Tháng 9 : Chờ đợi trước buổi điều trần của chủ tịch FED!!!

Báo cáo vị thế :

  • Các quỹ đầu cơ giảm 1211 hợp đồng mua và tăng 2433 hợp đồng bán đưa vị thế dương mua về mức 34885 hợp đồng.
  • Các nhà sản xuất giảm 512 hợp đồng mua và giảm 1300 hợp đồng bán đưa vị thế dương bán về mức 75.898 hợp đồng.

Tin tức thị trường :

  • Giá đồng được hỗ trợ bởi kì vọng vào sự tăng trưởng sản xuất của Trung Quốc. Điều này được nhận thấy rõ ràng bởi sự thay đổi trong giá nhập khẩu vào Trung Quốc đã tăng 3 USD/tấn so với giá trước đó.
  • Giá đồng vẫn đang trong kênh giá tăng theo mô hình loa và có dao động trong biên ngang nhỏ do thị trường đang tỏ ra thận trọng trước buổi điều trần của Chủ tịch FED.

Kịch bản giao dịch :
Trong dài hạn, giá đồng vẫn còn tăng do nhu cầu từ thị trường vẫn rất tích cực . Kịch bản sẽ rõ ràng hơn khi ra các báo cáo kinh tế quan trọng trong tuần.5 Likes