Ai bảo chưa call margin dòng đầu cơ này?

Dòng Chứng - Hàng đầu cơ ,tăng quá nhiều rồi , tăng cả chục và 2 chục lần .

Ảo vãi !

Thêm nhiều xanh lơ nhỉ ! Chưa call mg đó

Hạnh ơi chú đòi được nợ thằng Huy bên Hà Đông chưa ?