BMI update BSC

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu BMI

CTCK BIDV (BSC)

Doanh thu 12 tháng gần nhất của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (BMI – sàn HOSE) là 3.572,94 tỷ đồng, tăng trưởng -1,81%; lợi nhuận sau thuế là 222,74 tỷ đồng, tăng trưởng 25,95%.

Chỉ tiêu ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản) hiện tại là 3,51%. ROA trung bình 3 năm của công ty là 3,17%. Chỉ tiêu ROE (lợi nhuận trên vốn chủ) hiện tại là 9,47%. ROE trung bình 3 năm của công ty là 7,7%. Chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp hiện tại là 3,85%. Biên lợi nhuận gộp trung bình 3 năm của công ty là 5,74%.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu BMI với giá mục tiêu 46.500 đồng/CP.

Đạt mục tiêu luôn rồi, hay đơn giản chỉ là viết tin cho vui vậy chủ topic ơi,

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu BMI CTCK BIDV (BSC) Trong năm 2021, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Tổng CTCP Bảo Minh (BMI – sàn HOSE) lần lượt đạt 3.612 tỷ đồng (tăng 0,7% so với năm trước) và 251 tỷ đồng (tăng trưởng 28,3%) do (1) chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 0,3%, (2) chi phí bồi thường và dự trữ giảm 1%, và (3) doanh thu tài chính tăng 62,7%. BSC dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của BMI năm 2022 đạt lần lượt đạt mức 4.737 tỷ đồng (tăng 12,8% so với năm trước) và 268 tỷ đồng (tăng trưởng 7,1%), EPS FW = 2.448 đồng/CP với giả định (1) Doanh thu phí bảo hiểm đạt 5.329 tỷ đồng (tăng trưởng 10,1%); (2) Tỷ lệ kết hợp tăng lên 98,9%, trong đó tỷ lệ tổn thất là 34%; và (3) Lợi suất đầu tư gộp và lợi suất đầu tư ròng của các tài sản đầu tư lần lượt là 9,7% và 7,4%. BSC khuyến nghị mua cổ phiếu BMI với giá khuyến nghị 47.000 đồng/CP (tương đương upside 27.7% so với giá đóng cửa ngày 07/02/2022 là 36.800 đồng/CP) với mức PB mục tiêu = 2.1x.