BVH không là siêu cổ thì là Công Chúa vậy

Nếu Em không là siêu cổ thì Tâm sẽ tự tìm cách biến Em thành hoa hậu vậy!