Các chú F hô to cân tây mũi lõ đâu rồi

Hôm nay tây nó lại xả khủng , các chú thao hồ mà lượm nhé , bà mịe có được vài đồng lẻ mà đòi đấu với tây . Chửi nó ngu

Alo Gà đã lên tàu … Chạyyyyyyyy

Tây toàn bán đúng đáy …Chả ngu thì là gì