Cần tư vấn con mới

Con DMN ổn k các bác
Sắp lên sàn