Canh vào hàng a Quyết từ sáng tới giờ

CAnh vào mà cứ xanh rờn như này ai chơi

1 Likes

canh mà múc

1 Likes

Chả có lẽ sắp rồi!

Thời buổi này, chưa xác định được dòng kéo, có khi nào Penny lại lồi mồm thì biết sao đây :slight_smile: