Câu thời thế!

Lão phu nhìn thấy thời thế để câu, lưu lại chút sự tích ngày 17/01/2022, mai sau kể lại…

ok