CEO và DLG cho điểm mua ACE tham khảo phiên mai 10/8 nhé