Chân sóng thần lương thực

GIÁ LƯƠNG THỰC CHỈ ĐANG Ở CHÂN CON SÓNG THẦN

Note để mai mốt ngó lại, giá hiện tại đang 36±