Chiến lược đầu tư tuần 21 - 26/11: SỰ DỊCH CHUYỂN DÒNG TIỀN VÀ CÁCH XỬ LÝ

2 Likes

Nhận định dòng Bank sát quá, nay xan h+ tím hết :smiley: