Chọn điểm mua 2 cho các cổ phiếu ngân hàng

Với nhiều cổ phiếu ngân hàng vượt đỉnh, có thể thấy đây là sóng tăng của ngành

Một nhóm cổ phiếu trong 1 con sóng mạnh đôi khi chỉ chỉnh nhẹ rồi đi lên tiếp, và sóng tăng của ngành không chỉ kéo dài1-2 tuần mà là vài tháng

Nếu NĐT đã bỏ lỡ điểm mua đẹp nhất thì có thể canh vùng mua số 2

Chi tiết vùng mua 2 sẽ có trong video: