Chúc mừng các bác mua PVS giá đáy trước tết

Dầu lên 94$.

PVS không liên quan trực tiếp đến sự lên xuống của giá dầu.

Con này đội lái nó khống chế giá do thanh khoản không cao. Ôm nó ăn cổ tức năm nay nó đánh lên 40 trước khi chia cổ tức.