Chứng khoán mỹ giảm điểm 5 phiên liên tiếp

chạy thôi bà con, ôm là toang

nát gáo thôi

nhiều mã nằm sàn rồi

chạy