Chúng ta sẽ là ai

Bank thì hay đấy. Mã nào cũng vài trăm triệu ngàn tới vài tỷ cổ. Chúng ta vào cao lắm cũng chỉ đâu đó 100.000. Như biết đại Tần có mấy vạn binh mã , muốn khởi nghĩa nhưng chỉ được vài anh em.
Tần nghĩ là khó.
Danh mục ổn đối với Tần ở Q4 này sẽ là BĐS, Sản xuất chủ chốt.

Ước gì ta chẳng gặp nhau
Để lòng anh chẳng đau đến vạn lần
Nghiệp đằng xa tình đằng gần
Mong nàng hiểu rõ lòng Tần chẳng thay

1 Likes

BCC cũng đc đấy. Nhưng khá dài nhé