Chuyển động thị trường 17.5

Chuyển động thị trường ngày 17.5

Tổng hợp mua bán khối ngoại