CII có thể mua 30% tiền rồi nhé

nhìn cơ bản có thể mua CII vùng này

giải ngân 30% số vốn định mua nó dc rồi

ae bình tĩnh tự tin chiến thắng

Hoàng có con mắt bắt đáy rất ổn nhé mọi người