Cổ đông khách đang thèm muốn là cổ đông VNM

sau chuỗi ngày tháng giảm giá. VNM. đang là người hùng của thị trường