Cơ hội mua những cổ phiếu mạnh của thị trường

Khi thị trường chung giảm mạnh mà những cổ phiếu không giảm hoặc giảm ít là những cổ phiếu mạnh nhất, khi thị trường hồi phục nó là những cổ phiếu chạy đầu tiên. Đề cử: MBB, VDS, APG