Ctg tímmmmmm

VietinBank đặt kế hoạch lãi trước thuế 10.400 tỷ đồng trong năm nay

VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.800 tỷ đồng trong năm nay, dự kiến chia cổ tức năm 2020 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu

1 Likes