Cứ lấy VHM VNM VCB ra đè chỉ số thì cổ đông biết sống thế nào đây?

, ,

Ai cho tôi lương thiện

  • VHM giảm 2.22% trong tuần qua, từ 99.3 -> 97.1
  • VNM giảm 6.59% trong tuần qua, từ 93.5 -> 87
  • VCB giảm 3% trong tuần qua, từ 100 -> 97

Mấy anh lái muốn cổ đông sống sao :sob: :sob: :sob: