Đã đến điểm G của Asm

idi ngừng tăng là lúc asm tăng.kịch bản hoàn hảo

Tuần sau đến lượt asm phi, tích lũy đủ rồi