Đánh giá tuần giao dịch 14-18.2 | Dầu khí dẫn sóng | Bank trend tăng đẹp