Danh Mục target x2 - K lướt ( LDG , FIt , Voc)

LDG - 7.8 target x3 - Tiềm năng BĐS
Fit - 10.55 target x2 - game Lái
Voc - 25.00 target x2 - Game thoái vốn quí 2 k đạt out
Không khuyên bảo gì nhé ae tham khảo thôi , Đây là danh mục tôi đầu tư .

đang đầu tư FIT giống bác này. Mong là dc nhu bác nói:D

2021 thì chắc chắn bác nhé. ôm chặt trong quí 2