Dầu khí và ngân hàng

,

phiên hôm nay khả năng rất cao dàu khí và ngân hàng sẽ kéo đỡ tt trong phiên hôm nay