Đáy của thị trường nằm ở đâu?

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN | NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 13/7 | THỊ TRƯỜNG TIẾP TỤC RƠI MẠNH | ĐÃ NÊN BẮT ĐÁY CHƯA?

Mời mọi người xem video hôm nay