DCL Duy trì đà tăng trưởng tốt về doanh thu và LN trong 2021

Vừa qua, DCL đã CBTT về KQKD 2021, một số góc nhìn chúng tôi muốn chia sẻ với NĐT như sau:

  • Doanh thu đạt mức 704 tỷ đồng, tăng 5% yoy chủ yếu nhờ vào việc (1) duy trì tốt sự tăng trưởng về mảng capulse, DCL đã gia tăng thị trường, cạnh tranh tốt với doanh nghiệp NK trong 2021 và (2) nhóm thuốc tự sản xuất, đặc biệt là gói điều trị Covid.
  • LNG cải thiện ở mức 30% so với 28% tại 2020
  • LNST đạt mức 86 tỷ đồng, tương ướng với tăng trưởng 30% yoy.

Nhìn chung, 2021 DCL đã có sự tăng trưởng tương đối vượt trội về mặt lợi nhuận.

Đồng thời, Công ty cũng đề ra một số đường hướng để tập trung phát triển cho 2022 như sau:

Về mặt kỹ thuật, cổ phiếu có xu hướng tích lũy ở vùng giá 36-38x trong 6T gần nhất, các tín hiệu kỹ thuật chưa cho thấy điểm giải ngân phù hợp, nhà đầu tư nên quan sát thêm diễn biến giá cổ phiếu và thị trường:

DCL mua giá bao nhiêu anh