DIG giá tạo đỉnh 90% vào tháng 11 này, hẹn 2 tháng sau kiểm chứng nhé a e