Đôi nét về NLG: mục tiêu 6x

NLG: Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long

Kế hoạch phát 60 triệu cổ phiếu với giá không dưới 30.000 đồng/cp để mở rộng quỹ đất, mục tiêu tăng trưởng lãi thuần 32%/năm giai đoạn 2021-2024
Mục tiêu ngắn hạn 3 năm Nam Long (NLG) dự kiến tăng trưởng doanh số bình quân 85%/năm, doanh thu tương ứng tăng 72%/năm ở 2 mảng cốt lõi nói trên, lợi nhuận thuần tương ứng tăng 32%/năm.

Chia cổ tức 2021 bằng tiền với tỷ lệ 15%. Song song, năm 2021 NLG cũng sẽ thực hiện chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng 2019-2020 với tỷ lệ 15%. Công ty cũng lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu, nguồn tiền thu về dự kiến đầu tư mở rộng quỹ đất.
Hiện, giá chưa được công bố cụ thể, tuy nhiên ban lãnh đạo dự kiến giá sẽ không thấp hơn 30.000 đồng/cp, chiết khấu 10-15% và được tính bình quân theo mức thị giá 30-60 ngày trước thời điểm phát hành.
Sau phát hành, vốn NLG dự tăng lên 3.453 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày phát hành, đối tượng là các tổ chức cá nhân đủ điều kiện tham gia.

**Đẩy mạnh mảng cốt lõi là phát triển quỹ đất và nhà ở thông qua chiến lược 3/5/10:
Ban lãnh đạo NLG cho biết, định hướng Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh mảng cốt lõi là phát triển quỹ đất và nhà ở, trong đó dự kiến gia tăng hiệu quả kinh doanh thông qua chiến lược 3/5/10 – vừa có kế hoạch tổng thể vừa có tham vọng ở ngắn, trung và dài hạn. Chi tiết, mục tiêu ngắn hạn 3 năm NLG dự kiến tăng trưởng doanh số bình quân 85%/năm, doanh thu tương ứng tăng 72%/năm ở 2 mảng cốt lõi nói trên, lợi nhuận thuần tương ứng tăng 32%/năm.

Song song, NLG cũng tập trung phát triển các khu đô thị (KDT) tích hợp như Southgate (Waterpoint GĐ1 - 165ha), Mizuki (26ha), Izumi City (Waterpoint – 190ha), Akari, Nam Long – Cần Thơ (43ha)… chuyển đổi NLG từ đơn vị phát triển nhà ở vừa túi tiền sang nhà phát triển KDT phức hợp.

**Tóm lại: NLG có game phát hành tăng vốn, chia cổ tức bằng tiền + cp, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao. Quỹ đất rộng lớn, các dự án lớn đang được triển khai, NLG là cổ phiếu đáng để đầu tư trong trung hạn, mục tiêu 6x trong năm 2021.
Khuyến nghị: Vùng giá mua NLG 35.x, mục tiêu 6x năm 2021.
Ký tên: HieuHoangVPS
Tel: 0981.838.565 (■■■■)

1 Likes

Liệu khi nào mã này chạy anh?

đang chạy rồi đó thôi bạn