Dòng tiền đang đổ vào midcap rầm rộ

VE3, VLG, APP, BTS, SRA, NSH…giá tầm 7-10 nhé

NBE, TVD…từ giá thấp chạy lên cao hết rồi

dòng tiền đang chuyển hướng rõ ràng rồi nhé, 3 sàn tím chỉ có mã mid cap có game

canh muc

xúc

dòng tiền đổ vào midcap thay thế trụ rồi

chỉ có midcap tím lịm miên man

chuyển nhanh sng chiến dòng midcap thôi