Dòng tiền trở lại bank - chọn cổ phiểu nào?

Nhóm NH thời gian qua đã thể hiện vai trò lực đỡ cho TT trong giai đoạn “thanh lọc”.

Khi những ảnh hưởng tâm lý tiêu cực từ các thông tin xấu qua đi thị trường quay lại với những luận điểm đầu tư cơ bản. Vậy trong nhóm NH, CP nào hấp dẫn để đầu tư?