DXS và NBB đang vào vụ Thu-Đông

Với việc chia thưởng và trả cổ tức cao như vậy, hai anh dân quê NBB và DXS như vào vụ mới. Xưa lúa mùa có vụ Thu Đông, nay các nông hộ( kiểu mới) nên xoắn gắt vào, gặc đến hết tháng 11 là đủ ăn tết!

Nbb chia cổ tức chưa a

24/11 đó bạn.

Đánh ngắn hạn thì về bn ạ

Thằng này quí 4 về 55-60. Thứ 2 chia thưởng bình quân còn 40