FLC Quyết lừa

Tây không sợ Thằng Quyết nó lừa hay sao mà múc gần triệu thế nhỉ…? :roll_eyes: