FPT - Lên đỉnh cao mới!

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT Công ty cổ phần FPT (HoSE: FPT) sẽ trình cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, trong đó 10% đã tạm ứng trong năm 2020 và 10% còn lại dự kiến trả trong quý II sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ dùng lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 15%, thời điểm thực hiện cùng thời gian với trả phần cổ tức tiền mặt còn lại của năm 2020. Như vậy, doanh nghiệp duy trì phương án phân phối lợi nhuận cho cổ đông năm 2020 tương tự như năm 2019.

Năm 2021, FPT lên phương án trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, mức chia cụ thể sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 quyết định.

HĐQT FPT dự kiến bán 82.376 cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), giá bán 10.000 đồng/cp, bằng mức giá công ty đã mua lại trước đây. Lượng cổ phiếu bán cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch bán.

Khuyến nghi: Mua giá 79.7 ngày 2/4
Trạng thái: Nắm giữ

Link tải App về điện thoại nhận khuyến nghị IOS và Android: https://growthinvesting.page.link/app

Về 100 giờ á